ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1)   “DNA flow cytometric, Histological and Hormonal Analysis of Sertoli Cell Only Syndrome (SECOS)”. International Urology Nephrology 33; 77-79, 2002

 

2)    “Synchronous diagnosis of prostatic adenocarcinoma and sarcoidosis.” International Urology Nephrology 34: 361-363, 2002.

 

3)   “Solitary neurofibroma of the spermatic cord”.  International Urology Nephrology 34 (3): 373-375, 2002

 

4)  “Solitary neurofibroma of kidney: Clinical, histological and chromosomal appearance”. Int Urol nephrology 2003; 35(1):11-3.

 

5)  “Congenital dilation of Seminal Vesicle with agenesis of ipsilateral kidney: Symptoms and treatment.” International Urology Nephrology 35(1): 69-71, 2003.

 

6)  “Shock Wave Lithotripsy for Urinary stones in Patients with Urinary Diversion after Radical Cystectomy”. Journal of Endourology 2002, 16 (10); 717-720.

 

7)  “Radical Prostatectomy: Bladder Neck Preservation and Puboprostatic Ligament

Sparing-Effects on Continence and Positive Margins.”. Urology 60: 855-858, 2002.

 

8)  “Spontaneous rupture of the Ureter, After Cystectomy and Creation of Orthotopic Ileal Neobladder: treatment with percutaneous nephrostomy and drainage”. J Endourol. 2003 Feb; 17(1): 33-5.

 

9)  “Management and follow up of impacted ureteral Stones.” Urologia Internationalis 2003; 70 (4): 269-272.

 

10) “Prognostic significance of CA 125, CD 44 and Epithelial Membrane Antigen (EMA) in Renal Cell Carcinoma”.Urology 62 (2): 368-373; 2003.

 

11)   “The prognostic value of p53 and DNA ploidy following radical Prostatectomy”. World J Urology 2003 Aug; 21(3):171-6.

12)   “Comparison of success rates and financial cost of extracorporeal shock wave lithotripsy in situ and after manipulation for proximal ureteral stones”. Urological Research 31(4):286-290; 2003.

 

13)  “SWL for kidney stones reduces blood pressure: use of 24-hour ambulatory monitoring for study of blood-pressure changes induced by SWL”. J Endourology 2004 Feb; 18 (1):17-22.

 

14)   “Vesicourethral anastomotic strictures after radical retropubic prostatectomy the experience of a single institution”. Urologia Internationalis 2004; 72(1):17-20.

 

15) “Prostate Operation: long term effects on sexual function and urinary function and quality of life. Comparison with an age-matched control population”. Urological Research 2004 Mar 31

 

16)   “Modified ileal neobladder for continent urinary diversion: functional results after 9 years of experience”. J. Urology 2004 Jun; 171(6, Part 1 of 2):2298-2301.

 

17)  “DNA ploidy as a prognostic factor in muscle invasive transitional cell carcinoma of the bladder”. Urol Res 2004 Jul 17.

 

18)   “Modified S-pouch neobladder versus ileal conduit and a matched control population: a quality of life survey”. BJU International 2004 Aug; 94(3):350-4.

19)   “Long-term results of open transvesical prostatectomy from a contemporary series of patients”. Urology 2004 Aug; 64(2):306-10.

 

20)   « Bilateral testicular intratubular germ-cell neoplasia, unclassified in an azoospermic patient”. Int J Urol 2007:14, 1051-1053.

 

 

21)  RE: Desai et al.: Single-port transvesical simple prostatectomy: Initial clinical report. (Urology 2008; 72:960-965). Urology 2009; 73(6): 1425-1426

 

22)  An alternative minimal invasive technique for large prostates (>80ml): Transvesical prostatectomy through a 3-cm incision.

 Urology 75: 184-186, 2010.

 

 23) Penis ligaments: their use in “increasing” the size of the penis in penile augmentation procedures. Anatomical description in human cadavers and clinical results of a phalloplasty series. Αnnali Italiani di Chirurgia 81(3):199-204, 2010.

 

24) Lingual and Facial Arteries Arising from the External Carotid Artery in a Common Trunk. The American Surgeon 71: 151-154, 2011.

 

25) Laparoscopic treatment of benign prostatic hyperplasia (BPH): overview of current techniques. Do our patients need it? BJU Int. 2011 Jul;108 (2):E8.

 

26) Reply by the Authors,2011; Urology 77(3), 768-769. Protogerou V

 

27) “Anatomical variation and morphology in the position of the palatine foramina in adult human skulls from Greece”. Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery, 2011.

 

28) Long term results in augmentation phalloplasty through a 2-cm incision: technique, anatomical description in a human cadaver and satisfaction assessment. Current Urology 2007; 1:174-178

 

29) Vescica Ileala Padovana (VIP): Perioperative, short- and long-term functional results obtained from a single center in Greece. Current Urology 5 (1), pp. 23-28, 2011.

 

Βασίλης Πρωτογέρου
Βασίλης Πρωτογέρου
Ο Δρ. Βασίλης Πρωτογέρου είναι Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Ανδρολογίας – Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Βιογραφικό Ιατρού | Επικοινωνία Με Τον Ιατρό
Μιλήστε με το γιατρό