ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

1) “Retained calculi and complications of extracorporeal shock wave lithotripsy: Evaluation with helical computed tomography.”  8th European Symposium on Urogenital Radiology. 13-16 September, Rotterdam, The Netherlands. Eur. Radiol 2001, 11:D1-D21.

 

2) “Safety and Efficacy of the Combination Intravesical Instillations, of Interferon Alpha-2b and Mitoxantrone, for the treatment of Superficial Bladder Cancer”.  26th Congress of the Societe Internationale d’ Urologie. Stockholm, Sweden, 8-12/9/2002.BJU International 90(suppl.2), 138-144.

                  

3) “The use of helical computer tomography for the detection of urolithiasis or other causes of renal colics.”  26th Congress of the Societe Internationale d’Urologie. Stockholm, Sweden, 8-12/9/2002. BJU International 90(suppl.2), 138-144.

 

4) “Investigation of Arterial Blood Pressure Changes After Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy by the use for the first time of Ambulatory Blood Pressure Monitoring”. 20th World Congress on Endourology & Shock Wave. Genoa, Italy, 19-22/ 9/ 2002. J Endourology 16 (suppl 1), A17.

 

5) “Modified S-pouch neobladder versus ileal conduit and a matched control population: a quality of life survey”.  Annual Meeting AUA, 8-13/5/2004, San Francisco, USA. J. Urol vol 171(4), p 40, April 2004.

 

6) Penis lengthening with girth enhancement: The surgical technique seen from the   «inside» together with human cadaver detail anatomical presentation.  The Journal of Sexual Medicine 2006; 3(suppl 3): 173-175. Book of Abstracts, 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine.

 

 

7) “The tension-free vaginal tape for managing female stress urinary incontinence in 95 cases”.  21st Annual Congress EAU, Paris. European Urology Supplements, Volume 5, Issue 2, April 2006, Page 270

Βασίλης Πρωτογέρου
Βασίλης Πρωτογέρου
Ο Δρ. Βασίλης Πρωτογέρου είναι Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Αθηνών και πρώην Πρόεδρος του Τμήματος Ανδρολογίας – Υπογονιμότητας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Βιογραφικό Ιατρού | Επικοινωνία Με Τον Ιατρό
Μιλήστε με το γιατρό